Gå til hoved-indhold

ERKLÆRING VEDR. DATABESKYTTELSE

FOR DWT-ZELTE

Denne erklæring om databeskyttelse orienterer dig om art, omfang og formål af behandlingen af personrelaterede data (herefter kort „data“) inden for vores onlinetilbud og dermed forbundne websider, funktioner og indhold samt eksterne onlinetilstedeværelser, som f.eks. vores profiler på de sociale medier (herefter samlet betegnet som „onlinetilbud“). Mht. de anvendte begreber, som f.eks. „behandling“ eller „ansvarlig“ henviser vi til definitionerne i art. 4 persondataforordningen (GDPR).

 


1. ANSVARLIG

Ansvarlig iht. art. 4 stk. 7 i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er:

dwt-Zelte
Harzweg 11
D-34225 Baunatal
info(at)dwt-zelte(dot)de

For yderligere oplysninger henvises til vores kolofon.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på datenschutz@dwt-zelte.de.


2. ART OG KATEGORIER AF DE BEHANDLEDE DATA:

 • Beholdningsdata (f.eks. navne, adresser).

 • Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre).

 • Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer).

 • Anvendelsesdata (f.eks. besøgte websider, interesse i indhold, adgangstider som dato, klokkeslæt og besøgets varighed, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)).

 • Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser; anmodningens indhold (specifik side), den mængde data, der overføres i hvert tilfælde; adgangsstatus/ http-statuskode (fil overført/ikke overført), browser, operativsystem og grænseflade, sprog og version af browsersoftwaren).


3. KATEGORIER AF BERØRTE PERSONER

Besøgende og brugere af onlinetilbuddet (herefter betegner vi de berørte personer sammenfattende også som „brugere“).


4. BEHANDLINGENS FORMÅL

 • Disponibilitet af vores onlinetilbud, dets funktioner og indhold.

 • Besvarelse af kontaktforespørgsler og kommunikation med brugere.

 • Sikkerhedsforanstaltninger.

 • Rækkeviddemåling/marketing


5. ANVENDTE BEGREBER

„Personrelaterede data“ er alle oplysninger, der er relateret til en identificeret eller identificerbar naturlig person (herefter „berørt person“); som identificerbar betragtes en naturlig person, som kan identificeres direkte eller indirekte, især ved hjælp af tildeling til en identifikation som et navn, et identifikationsnummer, placeringer, en online-identifikation (f.eks. cookie) eller en eller flere særlige træk, som er udtryk for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne naturlige person.

„Behandling“ er enhver proces udført med eller uden automatiserede procedurer eller enhver sådan processerie i sammenhæng med personrelaterede data. Det er et vidt begreb, der omfatter praktisk taget enhver håndtering af data.

„Pseudonymisering“ er behandlingen af personrelaterede data på en måde, der medfører, at de personrelaterede data uden inddragelse af yderligere oplysninger ikke længere kan tildeles til en specifik berørt person, såfremt disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer, at de personrelaterede data ikke tildeles til en identificeret eller identificerbar naturlig person.

„Profiling“ er enhver art af automatiseret behandling af personrelaterede data bestående i, at disse personrelaterede data bruges til at evaluere bestemte personlige aspekter, som er relateret til en naturlig person, især til at analysere eller forudsige aspekter mht. arbejdsydelse, økonomisk situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af denne naturlige person.

Som „ansvarlig“ betegnes enhver naturlig eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, som alene eller sammen med andre tager beslutninger om formålene med og midlerne til behandling af personrelaterede data.

„Registerfører“ er en naturlig eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, som behandler personrelaterede data på vegne af den ansvarlige.


6. AFGØRENDE RETSGRUNDLAG

Iht. art. 13 GDPR meddeler vi dig retsgrundlaget for vores databehandling. Såfremt retsgrundlaget ikke nævnes i erklæringen om databeskyttelse, gælder følgende:

Retsgrundlaget for indsamling af samtykker er art. 6, stk. 1, litra a og art. 7 GDPR, retsgrundlaget for behandlingen til opfyldelse af vores ydelser og gennemførelse af kontraktlige foranstaltninger samt besvarelse af forespørgsler er art. 6, stk. 1, litra b GDPR, retsgrundlaget for behandlingen til opfyldelse af vores retlige forpligtelser er art. 6, stk. 1, litra c GDPR, og retsgrundlaget for behandlingen til varetagelse af vores berettigede interesser er art. 6, stk. 1, litra f GDPR. For det tilfælde, at livsvigtige interesser af den berørte person eller en anden naturlig person gør en behandling af personrelaterede data nødvendig, tjener art. 6, stk. 1, litra d GDPR som retsgrundlag.


7. SIKKERHEDSFORANSTALTNING

Iht. art. 32 GDPR tager vi, under hensyntagen til teknikkens stand, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang, omstændigheder og formål samt forskellene i sandsynlighed for og alvor af risikoen for rettighederne og frihederne af naturlige personer, egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at garantere et rimeligt beskyttelsesniveau i forhold til risikoen.

Til foranstaltningerne hører især sikring af fortrolighed, integritet og disponibilitet af data ved hjælp af kontrol af den fysiske adgang til dataene og adgangen til dem, indtastning, videregivelse, sikring af disponibilitet og deres adskillelse. Desuden har vi indrettet procedurer, der garanterer varetagelse af berørtes rettigheder, sletning af data og reaktion på fare for dataene. Desuden tager vi hensyn til beskyttelse af personrelaterede data allerede ved udvikling hhv. valg af hardware, software samt procedurer, svarende til princippet for databeskyttelse ved hjælp af udformning af teknik og databeskyttelsesvenlige forindstillinger (art. 25 GDPR).


8. SAMARBEJDE MED ORDREBEHANDLERE OG TREDJEPARTER

Såfremt vi i rammerne af vores behandling meddeler data til andre personer og virksomheder (registerførere eller tredjeparter), overfører dem til disse eller giver dem adgang til dataene på anden vis, sker dette kun på grundlag af en retlig tilladelse (f.eks. hvis overførsel af data til tredjeparter, f.eks. betalingstjenesteudbydere, iht. art. 6, stk. 1, litra b GDPR er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt), hvis du har givet dit samtykke, en retlig forpligtelse kræver det, eller på grundlag af vores berettigede interesser (f.eks. ved anvendelse af befuldmægtigede, webhostere osv.).

Såfremt vi giver tredjeparter til opgave at behandle data på grundlag af en såkaldt „registerføringskontrakt“, sker det på grundlag af art. 28 GDPR.


9. OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis dette sker i forbindelse med brugen af tredjepartstjenester eller videregivelse eller transmission af data til tredjeparter, finder dette kun sted, hvis det sker for at opfylde vores (præ-) kontraktlige forpligtelser på basis af dit samtykke på grundlag af en juridisk forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold for juridiske eller kontraktmæssige tilladelser behandler vi eller andre på vores vegne dataene i et tredjeland, hvis de særlige krav i artikel 44 ff. GDPR er opfyldt. Dette betyder, at behandlingen finder sted på grundlag af særlige garantier, såsom den officielt anerkendte bestemmelse af et databeskyttelsesniveau svarende til EU's under hensyntagen til officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte „standardkontraktbestemmelser“), eller på grundlag af en undtagelse i henhold til artikel 49 i GDPR. Hvis data overføres til et usikkert tredjeland, informerer vi dig udtrykkeligt om dette på det relevante punkt i denne databeskyttelseserklæring.


10. DE BERØRTE PERSONERS RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til dine personlige data:

 • Ret til information (art. 15 GDPR)

Du har principielt ret til at modtage information om de punkter, der er nævnt i artikel 15 i GDPR. Du har også ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3 i GDPR.

 • Ret til korrektion eller sletning (art. 16 og 17 i GDPR)

Du har ret til at få rettet forkerte personlige data, der vedrører dig. Derudover har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis yderligere behandling ikke længere er nødvendig, behandlingen er ulovlig, eller du har tilbagekaldt dit samtykke.

 • Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 GDPR)

Hvis betingelserne i art. 18 GDPR er opfyldt, har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, dvs. at forhindre yderligere behandling indtil videre

 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen (art. 21 GDPR)

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, stk. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvis de yderligere krav i art. 21 GDPR er opfyldt.

 • Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

Inden for rammerne af artikel 20 GDPR har du ret til at modtage dine personlige data i et maskinlæsbart format for at videresende dem til en anden ansvarlig person eller få dem videresendt.

For at hævde dine rettigheder bedes du kontakte [unseren Datenschutzbeauftragten] på datenschutz@dwt-zelte.de.

Principielt kan du udøve dine rettigheder gratis.

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.


11. SLETNING AF DATA

De af os behandlede data slettes iht. art. 17 og 18 GDPR, eller deres behandling begrænses. Medmindre andet er oplyst i rammerne af denne erklæring om databeskyttelse, slettes dataene lagret hos os, så snart de ikke længere er nødvendige til det tiltænkte formål og sletningen ikke er i strid med lovfæstede opbevaringspligter. Hvis dataene slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovlige formål, begrænses deres behandling. Dvs. dataene spærres og behandles ikke til andre formål. Det gælder f.eks. for data, der skal opbevares af handels- eller skatteretlige grunde.

Iht. lovkrav i Tyskland sker opbevaringen især i 10 år iht. §§ 147 stk. 1 AO, 257 stk. 1, nr. 1 og 4, stk. 4 HGB (bøger, optegnelser, årsberetninger, bogføringsbilag, handelsbøger, dokumenter relevante for beskatning osv.) og 6 år iht. § 257 stk. 1, nr. 2 og 3, stk. 4 HGB (handelsbreve).

Iht. lovkrav i Østrig sker opbevaringen især i 7 år iht.  § 132 stk. 1 BAO (bogføringsdokumenter, bilag/regninger, konti, bilag, forretningspapirer, opstilling af indtægter og udgifter osv.), i 22 år i sammenhæng med ejendomme og i 10 år ved dokumenter i sammenhæng med elektronisk tilvejebragte ydelser, telekommunikations-, radio- og fjernsynsydelser, som ydes til ikke-erhvervsdrivende i EU-medlemslande og for hvilke Mini-One-Stop-Shoppen (MOSS) anvendes.


12. FORRETNINGSANALYSER OG MARKEDSUNDERSØGELSER

For at kunne drive vores forretning økonomisk og genkende markedstendenser og ønsker fra kontraktpartnere og brugere analyserer vi de tilgængelige data om forretningstransaktioner, kontrakter, forespørgsler osv. Vi behandler lagerdata, kommunikationsdata, kontraktdata, betalingsdata, brugsdata, metadata på baggrund af art . 6 stk. 1 lit. f, GDPR, hvorved de berørte personer inkluderer kontraktpartnere, interesserede parter, kunder, besøgende og brugere af vores onlinetilbud.

Analyserne udføres med henblik på forretningsevalueringer, markedsføring og markedsundersøgelser. Ved at gøre dette kan vi tage højde for profilerne for de registrerede brugere med information, f.eks. om de tjenester, de har brugt. Analyserne tjener til at øge brugervenligheden, optimeringen af vores tilbud og den økonomiske effektivitet. Analyserne tjener kun os og afsløres ikke eksternt, medmindre det drejer sig om anonyme analyser med opsummerede værdier.

Hvis disse analyser eller profiler er personrelaterede, slettes eller anonymiseres de efter brugernes opsigelse, ellers efter to år fra kontraktens indgåelse. Derudover oprettes de overordnede forretningsanalyser og generelle trendbestemmelser anonymt, hvis det er muligt.


13. HENVENDELSE TIL OS

Ud over den rent informative brug af vores websted tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. For at gøre dette er du normalt nødt til at angive yderligere personlige data, som vi bruger til at levere den respektive tjeneste, og som de ovennævnte databehandlingsprincipper gælder for.

På den ene side har du mulighed for at kontakte os via kontaktformularen på vores hjemmeside. For at behandle din anmodning via dette er det nødvendigt, at du angiver dit for- og efternavn samt en gyldig e-mailadresse. Dette gøres for at forebygge misbrug.

Når du kontakter os via e-mail, telefon eller sociale medier, kan vi bede dig om dit navn, dine kontaktoplysninger og andre oplysninger, som vi skal bruge til behandling og gennemføre din kontaktanmodning. Oplysningerne om brugerne kan lagres i et CRM-system (Customer Relationship Management) eller en tilsvarende forespørgselsorganisation. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 lit. b og f GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 lit. b og f GDPR.

Vi sletter forespørgslerne, hvis de ikke længer er nødvendige. Vi kontrollerer nødvendigheden hvert andet år; desuden gælder de lovfæstede arkiveringspligter.


14. NYHEDSBREV

Med følgende oplysninger informerer vi dig om indholdet af vores nyhedsbrev samt registrerings-, forsendelses- og statistiske analyseprocedurer samt din ret til indsigelse. Ved at abonnere på vores nyhedsbrev erklærer du, at du accepterer modtagelsen og de beskrevne procedurer.

Nyhedsbrevets indhold: Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser med reklameoplysninger (i det følgende kaldet „nyhedsbrev“) med modtagerens samtykke eller med lovlig tilladelse. Hvis indholdet af nyhedsbrevet er specifikt beskrevet ved tilmelding til nyhedsbrevet, er det afgørende for brugerens samtykke. Derudover indeholder vores nyhedsbreve information om vores tjenester og os.

Dobbelt tilmelding og logning: Registreringen til vores nyhedsbrev finder sted i en såkaldt dobbelt tilmeldingsprocedure. Dette betyder, at du efter tilmelding modtager en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan registrere sig med en andens e-mailadresse. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet logges for at kunne bevise tilmeldingsprocessen i henhold til de juridiske krav. Dette inkluderer opbevaring af registrerings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Ændringer i dine data, der er gemt af forsendelsesudbyderen, registreres også.

Tilmeldingsdata: For at tilmelde dig nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at angive din e-mailadresse og vælge et land (landespecifikt indhold af nyhedsbrevet).

Afsendelsen af nyhedsbrevet og den succesmåling, der er knyttet til det, er baseret på modtagerens samtykke iht. art. 6 stk. 1 lit. a, art. 7 GDPR ifm. art. 7 stk. 2 lit. 3 i den tyske lov om uredelig konkurrence eller, hvis samtykke ikke kræves, baseret på vores legitime interesser i direkte markedsføring iht. art. 6, stk. 1, lit. f, GDPR, ifm. art. 7, stk. 3 i den tyske lov om uredelig konkurrence.

Logningen af registreringsprocessen er baseret på vores legitime interesser iht. art. 6, stk. 1, lit. f GDPR. Vores interesse er rettet mod brugen af et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, der tjener både vores forretningsinteresser og brugernes forventninger, og som endvidere tillader os at bevise samtykket.

Annullering/tilbagekaldelse - Du kan til hver en tid annullere modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde dit samtykke. Du finder et link til at annullere nyhedsbrevet i slutningen af hvert nyhedsbrev. På baggrund af vores legitime interesser kan vi gemme de ikke-tilmeldte e-mailadresser i op til tre år, inden vi sletter dem for at kunne bevise et tidligere givet samtykke. Behandlingen af disse data er begrænset til et muligt forsvar mod krav. En individuel anmodning om sletning er mulig til hver en tid, forudsat at den tidligere eksistens af et samtykke bekræftes på samme tid.

14.1. NYHEDSBREV - CLEVERREACH

Nyhedsbrevet sendes af posttjenesteudbyderen CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Tyskland. Du kan se forsendelsesudbyderens databeskyttelsesbestemmelser her: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Forsendelsesudbyderen bruges på grundlag af vores legitime interesser iht. art. 6, stk. 1, lit. f GDPR. og en ordrebehandlingskontrakt iht. art. 28, stk. 3, afs. 1 GDPR.

Forsendelsesudbyderen kan bruge modtagerens data i pseudonym form, dvs. uden tildeling til en bruger, for at optimere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. til teknisk optimering af forsendelsen og præsentationen af nyhedsbrevet eller til statistiske formål. Leveringstjenesteudbyderen bruger dog ikke dataene fra vores nyhedsbrevmodtagere til at skrive til dem selv eller til at videregive dataene til tredjeparter.

14.2. Newsletter - Erfolgsmessung

Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw. sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. 

Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch, sofern eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

Ein getrennter Widerruf der Erfolgsmessung ist leider nicht möglich, in diesem Fall muss das gesamte Newsletterabonnement gekündigt werden.


15. HOSTING OG E-MAIL-FORSENDELSE

Hosting-ydelserne, vi benytter os af, tjener til at stille følgende ydelser til rådighed: Infrastruktur- og platformtjenesteydelser, processorkapacitet, lagerplads og databasetjeneste, e-mail-forsendelse, sikkerhedsydelser samt tekniske vedligeholdelsesydelser, som vi anvender til at drive dette onlinetilbud.

I denne forbindelse behandler vi, hhv. vores hostingudbyder, beholdningsdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, anvendelsesdata samt meta- og kommunikationsdata af kunder, interessenter og besøgende af dette onlinetilbud på grundlag af vores berettigede interesse i at stille dette onlinetilbud til rådighed på en effektiv og sikker måde iht. art. 6, stk. 1, lit. f GDPR ifm. art. 28 GDPR (indgåelse registerføringskontrakt). .


16. ​​​​​​INDSAMLING AF ADGANGSDATA OG LOGFILER

Vi, hhv. vores hostingudbyder, indsamler på grundlag af vores berettigede interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f. GDPR data om enhver adgang til den server, denne tjeneste befinder sig på (såkaldte serverlogfiler). Til adgangsdataene hører navnet på den fremhentede webside, fil, dato og klokkeslæt for fremhentningen, overført datamængde, meddelelse om vellykket fremhentning, browsertype og version, brugerens styresystem, henvisende URL (side besøgt forinden), IP-adresse og den forespørgende udbyder.

Logfiloplysninger lagres af sikkerhedsgrunde (f.eks. for opklaring af misbrug eller bedrageri) i højst 30 dage og slettes derefter. Data, hvis opbevaring er nødvendig til bevisførelse, er til den endelige opklaring af den respektive hændelse undtaget fra sletningen.


17. INTEGRATION AF TREDJEPARTERS TJENESTER OG INDHOLD

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f. GDPR) eller dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 afs. 1 lit. en GDPR og muligvis i henhold til art. 49 stk. 1 S. 1 lit. en GDPR, bruger vi indholds- eller servicetilbud fra tredjeparter for at bruge deres indhold og tjenester, såsom Inkluder videoer eller skrifttyper (i det følgende benævnt „indhold”).

Dette forudsætter altid, at tredjepartsudbyderen af dette indhold registrerer brugernes IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke kan sende indhold til deres browser. IP-adressen er dermed nødvendig for fremstillingen af dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjepartsudbydere kan desuden bruge såkaldte pixel-tags (usynlige grafikker, også betegnet som "web beacons") til statistiske eller marketingsformål. Med "pixel-tags" kan oplysninger evalueres, f.eks. trafikken af besøgende på dette websites sider. De pseudonyme oplysninger kan desuden lagres i cookies på brugernes apparat og bl.a. indeholde tekniske oplysninger om browser og styresystem, henvisende websider, besøgstid samt yderligere oplysninger om brugen af vores onlinetilbud samt forbindes med sådanne oplysninger fra andre kilder.


18. COOKIES
 

18.1. GENERELT

Når du bruger vores hjemmeside, gemmes cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, og hvorigennem de browsere, du bruger, registreres, og hvorigennem den funktion, der gemmer cookien (i dette tilfælde os), modtager visse oplysninger. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre vira til din computer.

Som midlertidige cookies eller „session cookies“ eller „transiente cookies“ betegnes cookies, der slettes, når brugeren forlader et onlinetilbud og lukker sin browser. I en sådan cookie kan f.eks. indholdet af en varekurv i en onlineshop eller en login-status lagres. Som „permanente“ eller „persistente“ betegnes cookies, der også bliver ved med at være lagret efter lukning af browseren. På denne måde kan f.eks. login-status lagres, hvis brugeren besøger dem efter flere dage. I en sådan cookie kan også brugernes interesser, der bruges til rækkeviddemåling eller marketingsformål, lagres. Som „third party cookie“ betegnes cookies, der tilbydes af andre udbydere end den ansvarlige, der driver onlinetilbuddet (ellers, hvis det kun er den ansvarliges cookies, taler man om „first party cookies“).

Vi bruger såkaldte teknisk nødvendige cookies på vores hjemmeside. Teknisk nødvendige cookies er cookies, der er nødvendige for, at vores websted fungerer korrekt. De hjælper med at gøre vores hjemmeside anvendelig ved at muliggøre grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker, at oplysninger registreres ved hjælp af cookies, skal du vælge de relevante indstillinger i din browser. Vi vil dog påpege, at ikke alle de interaktive egenskaber og funktioner på webstedet kan bruges, hvis teknisk nødvendige cookies blokeres eller slettes.

Hvis du giver dit samtykke, bruges der også teknisk unødvendige cookies i forbindelse med brugen af Google Analytics, Google Maps Google Fonts og YouTube. Du kan finde flere oplysninger om dette under afsnit 19, 20, 21 og 22.

En generel indsigelse mod anvendelse af cookies, der anvendes til formål inden for onlinemarketing, kan gøres hos mange af tjenesterne, især i tilfælde af tracking, på den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Desuden kan lagring af cookies forhindres ved at de slås fra i browserens indstillinger. Vær i så fald opmærksom på, at ikke alle funktioner af dette onlinetilbud kan benyttes i givet fald.

18.2. YDERLIGERE INFORMATION OM DE COOKIES, DER BRUGES PÅ DENNE WEBSITE

Følgende cookies bruges på dette websted:
 

_gaBruges til at skelne mellem brugere2 flere årHTMLGoogle
_gidBruges til at skelne mellem brugere24 StundenHTMLGoogle
AMP_TOKENIndeholder et token, der kan bruges til at hente et klient-id fra AMP Client ID-tjenesten1 årHTMLGoogle
_gac_--property-id--Indeholder oplysninger om kampagner for brugeren. Hvis du har linket din Google Analytics- og Google Ads-konto, læser elementerne for effektivitetsmåling denne cookie, medmindre du deaktiverer denne2 flere årHTMLGoogle


18.3. RETSGRUNDLAG

Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies er artikel 6, stk. 1, stk. 1, lit. f GDPR.
Retsgrundlaget for brugen af teknisk unødvendige cookies er, om noget, dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, stk. 1, lit. a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden.


18.4. TJENESTER FRA TREDJEPARTSUDBYDEREN GOOGLE

Hvis vi bruger tjenester fra tredjepartsudbyderen Google, er retsgrundlaget for at bruge disse tjenester dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 afs. 1 lit. a, 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR. Du kan finde flere oplysninger om dette i nedenstående afsnit.

Tredjepartsudbyderens oplysninger: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Vilkårene for brug findes på: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigten over databeskyttelse på: https://policies.google.com/?hl=de&gl=de, samt erklæringen vedr. databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i dette henseende og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv.

Oplysning om behandlingen af dine data indsamlet på dette websted i USA af Google:
Ved at give dit samtykke til brugen af de respektive Google-tjenester, giver du også samtykke iht. art. 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR, at dine data behandles i USA. USA vurderes af EU-Domstolen som et land med et utilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EU-standarder. Især er der en risiko for, at dine data kan behandles af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, muligvis endda uden retsmiddel. Hvis du ikke har givet dit samtykke til brugen af disse Google-tjenester, finder den ovenfor beskrevne overførsel ikke sted.


20. GOOGLE ANALYTICS

Hvis du har givet dit samtykke, bruger vi Google Analytics til regelmæssig analyse og optimering af vores websted. Vi kan bruge de indsamlede statistikker til at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger.

Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, der er gemt på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Oplysningerne om din brugen af webstedet, der genereres med cookies, overføres som regel til en server tilhørende Google i USA og lagres der. Skulle IP-anonymiseringen være aktiveret på dette websted, forkortes din IP-adresse imidlertid forinden af Google inden for EU-medlemslandene eller i andre kontraktstater af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at levere andre tjenester til webstedsoperatøren, der står i relation til websteds- og internetbrug.

IP-adressen, der overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, samkøres ikke med andre data af Google.

Retsgrundlaget brugen af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, afs. 1, lit. a, art 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at forhindre, at der gemmes cookies, ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang.

Du kan desuden forhindre registreringen af dataene genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) hos Google samt behandlingen af disse data ved Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er til rådighed på følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne procedure skal udføres separat for hver browser, der anvendes. Som et alternativ til browsertilføjelsen, især for browsere på mobile enheder, kan du forhindre Google Analytics i at indsamle data ved at klikke her: Opt-out-cookie. Opt-out-cookien er kun gyldig i denne browser og kun for vores websted og gemmes på din enhed. For at forhindre Google Analytics i at indsamle data på tværs af forskellige enheder skal du gennemføre opt-out-processen på alle enheder.

Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp ()“. Som et resultat behandles IP-adresser yderligere i forkortet form, så personlige referencer kan udelukkes. Hvis de data, der indsamles om dig, kan linkes til en person, vil dette straks blive udelukket, og de personlige data slettes med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om Google Analytics på www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over databeskyttelse: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt erklæringen vedr. databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Universal Analytics

Vi anvender Google Analytics i udformningen som „Universal-Analytics“. „Universal Analytics“ betegner en procedure af Google Analytics, hvor brugeranalysen sker på grundlag af et pseudonymt bruger-id og der dermed udarbejdes en pseudonym profil af brugeren med oplysninger fra brugen af forskellige apparater (såkaldt „Cross-Device-Tracking“).


21. GOOGLE MAPS

Vi bruger Google Maps på dette websted. Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og gør det nemt for dig at bruge kortfunktionen.

Når du besøger webstedet, modtager Google en oplysning om, at du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores websted. Derudover overføres de data, der er nævnt i afsnit 3 i denne erklæring. Dette sker, uanset om der findes en Google-brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, linkes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker en tildeling til din profil på Google, skal du logge ud af din Google-konto, før du åbner Google Maps-kortet. Google gemmer dine data som en brugsprofil og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af sit websted. En sådan evaluering finder især sted (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsbaseret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Retsgrundlaget for brugen af Google Maps er, forudsat at du har givet dit forudgående samtykke, art. 6 stk. 1 afs.1 lit. a, art 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Vilkårene for brug af Google Maps findes på: https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.


22. Google Fonds

På vores websted bruger vi såkaldte webskrifttyper leveret af Google til at vise skrifttyper med. Når du besøger vores websted, indlæses de krævede webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette en forbindelse til Googles servere. I denne forbindelse sendes din IP-adresse til Google. Google Fonts bruges til at implementere en ensartet og tiltalende præsentation af vores websted.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, bruges en af din computers standardskrifttype.
Retsgrundlaget for brugen af Google Fonts er dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 afs. 1 litra a, artikel 49 stk. 1 afd. 1 lit. a GDPR.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at forhindre opbevaring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege over for dig, at du i dette tilfælde muligvis ikke vil kunne bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang


Du kan finde flere oplysninger om Google Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy.


23. YOUTUBE

Hvis du har givet dit samtykke, bruger vores websted plug-ins fra YouTube, som drives af Google. YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA er driftsselskabet for YouTube. YouTube, LLC. er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

YouTube er en internetportal, der gør det muligt for videoudgivere at poste videoklip gratis, så andre brugere kan se, bedømme og kommentere dem gratis. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, hvorfor både komplette film- og tv-programmer, samt musikvideoer, trailere og videoer, der er lavet af brugerne selv, er tilgængelige via internetportalen.

Vi har integreret YouTube-videoer på vores hjemmeside, som er gemt på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Indlejringen af YouTube-videoer bruges til at give dig et indtryk af vores virksomhed i levende billeder eller til at introducere produkter, hvilket kun er muligt i begrænset omfang med fotos.

Der overføres ingen data om dig til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Først når du afspiller videoerne, overføres de data, der er nævnt i afsnit 2. Ved at hente en af de enkelte sider på vores websted, hvor en YouTube-komponent er integreret (YouTube-video), bliver internetbrowseren på brugerens informationsteknologisystem automatisk bedt af den respektive YouTube-komponent om at downloade en afbildning af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube . Dette giver YouTube de oplysninger, at du har tilgået den tilsvarende underside på vores websted. Derudover overføres de data, der er nævnt i afsnit 2 i denne erklæring. Dette sker, uanset om der findes en YouTube-brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google (YouTube tilhører Google Inc.), linkes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker en tildeling til din profil på YouTube, skal du logge ud, før du trykker på knappen. YouTube gemmer dine data som en brugsprofil og bruger dem til reklame/markedsundersøgelser og/eller det behovsbaserede design af sit websted. En sådan evaluering finder især sted (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsbaseret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.
Du kan kun klikke på YouTube-pluginnet på vores websted, hvis du udtrykkeligt har bekræftet dette.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 afs. 1 lit. a, 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der YouTube (Google) Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://google.de/intl/de/policies/privacy. Weitere Informationen zu YouTube können auch unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden.

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og behandling via YouTube kan findes i YouTubes (Googles) databeskyttelseserklæring. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv: google.de/intl/de/policies/privacy. Yderligere oplysninger på YouTube kan også findes på www.youtube-nocookie.com/yt/about/de.


24. COOKIE CONSENT TOOL UND "TYPO3 FE_TYPO_USER"

Vi bruger Cookie Consent Tool og "typo3 fe_typo_user" fra udbyderen TYPO3 GmbH, Emanuel-Leutze-Str. 11, 40547 Düsseldorf, Tyskland.

24.1. COOKIE CONSENT TOOL

Cookie Consent Tool er et værktøj, der gør det muligt for os at få og gemme dit samtykke til eller din afvisning af forskellige formål og videresende dette til andre områder af hjemmesiden, så disse områder af hjemmesiden derefter kan reagere i overensstemmelse med din adfærd. Hvis du for eksempel modsætter dig brugen af dine data til sporings- eller analyseformål, vil det værktøj, der er ansvarligt for dette, få en ordre om ikke at indsamle og gemme dine data. Ved hjælp af samtykkeværktøjet kan vi derfor bestemme, hvilke af dine brugerdata der skal lagres og behandles. Derudover giver det dig mulighed for at administrere og tilbagekalde det samtykke, du har givet, og dermed kontrollere dine indstillinger til databehandling på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for brug af samtykkeværktøjet er artikel 6, stk. 1, afs. 1, lit. f GDPR.

24.2. "TYPO3 FE_TYPO_USER"

Dette værktøj er en del af webindholdsstyringssystemet, der udelukkende bruges på vores websted (såkaldt first party Cookie) og giver os mulighed for at styre designet af hjemmesiden og til at vise eller skjule bestemt indhold. Denne cookie bruges som en standard session cookie og til at identificere brugersessionen. Den tildeler din browser en session på serveren og gemmer f.eks. i tilfælde af et brugerlogin det session-id, som den indloggede bruger genkendes med, for at give denne adgang til beskyttede områder. Dette værktøj påvirker kun det indhold, du ser, og bliver ikke evalueret eller behandlet af os. Det er nødvendigt for driften af vores websted, så dets anvendelse repræsenterer en legitim interesse for os.

Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies er artikel 6, stk. 1, afs. 1, lit. f GDPR.


25. LINKS TIL ANDRE WEBSIDER

Dette websted kan også indeholde links til andre tredjepartswebsteder.

Vi bestræber os på kun at levere links til websteder, der lever op til vores høje standarder og deler vores respekt for dit privatliv, men vi hverken overvåger eller kontrollerer nogen af de oplysninger, der indsamles, når du får adgang til et link til en tredjepart. Operatører af tredjepartswebsteder kan håndtere personlige data anderledes end vi gør. Derfor er vi ikke ansvarlige for indholdet eller databeskyttelsesprocedurerne på andre websteder.


26. Vores tilstedeværelse på de sociale medier

Vi er tilstede online på sociale netværk og platforme for at være i stand til at kommunikere med de kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester. Der henvises til formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt bestemmelserne for brug af dine data af den respektive platform i databeskyttelsesbestemmelserne for den pågældende operatør.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Medmindre andet er angivet i vores erklæring vedr. databeskyttelse, behandler vi brugernes data, så længe de kommunikerer med os inden for de sociale netværk og platforme, f.eks. skriver bidrag til vores online tilstedeværelser eller sender os meddelelser i overensstemmelse med afsnit 13.


27. ÆNDRING AF DATABESKYTTELSESOPLYSNINGER

Vi udvikler og optimerer vores tjenester løbende. Så det kan være, at vi tilføjer nye funktioner. Skulle dette påvirke behandlingen af personoplysninger, opdaterer vi denne databeskyttelseserklæring.